Home

ข้อมูลในระบบ

Last : 2020-10-27 10:19:58

17 นักวิจัย

10 วิจัยทั้งหมด

12 เอกสารตีพิมพ์

4 บริการวิชาการ

รายชื่อนักวิจัย

# ชื่อ-สกุล สาขาวิชา
ปริญญา บัญญัติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
พิชัย ใจกล้า หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ภูมิพัฒน์ พัทดิพันธ์ปรีดา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
พจนีย์ แสงมณี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ดรุณี นาคเสวี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
วิภา ประพินอักษร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

สาขาวิชา

# ชื่อ
1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
3 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

รายชื่อแหล่งทุน

# ชื่อแหล่งทุน
1 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
2 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
3 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
4 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
6 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)
7 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
8 Talent Mobillity URU