Home

ข้อมูลในระบบ

Last : 2021-04-15 02:55:49

17 นักวิจัย

10 วิจัยทั้งหมด

12 เอกสารตีพิมพ์

4 บริการวิชาการ

รายชื่อนักวิจัย

# ชื่อ-สกุล สาขาวิชา
ณัฏฐ์ ผลพฤกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
วราภรณ์ ภู่ภักดิพันธ์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ธนทัต สุนทรานนท์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
วิมลฉัตร สมนิยาม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ภูมิพัฒน์ พัทดิพันธ์ปรีดา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
นันทา เป็งเนตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

สาขาวิชา

# ชื่อ
1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
3 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

รายชื่อแหล่งทุน

# ชื่อแหล่งทุน
1 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
2 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
3 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
4 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
6 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)
7 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
8 Talent Mobillity URU