Home

ข้อมูลในระบบ

Last : 2020-04-06 12:13:03

17 นักวิจัย

8 วิจัยทั้งหมด

7 เอกสารตีพิมพ์

4 บริการวิชาการ

รายชื่อนักวิจัย

# ชื่อ-สกุล สาขาวิชา
พัฒนา สมนิยาม หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ปิยวรรณ ปาลาศ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
วรรณกนก เขื่อนสุข หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
วิมลฉัตร สมนิยาม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ดรุณี นาคเสวี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
พจนีย์ แสงมณี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

สาขาวิชา

# ชื่อ
1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
3 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

รายชื่อแหล่งทุน

# ชื่อแหล่งทุน
1 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
2 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
3 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
4 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
6 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)
7 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
8 Talent Mobillity URU