เอกสารตีพิมพ์

เอกสารตีพิมพ์

ปีที่ตีพิมพ์ ชื่อเรื่อง ประเภทเอกสาร ระดับการตีพิมพ์
1 2562 ทดสอบ บทความวิจัย ระดับชาติ
2 2558 การเจริญและพัฒนาการของดอกทุเรียนพันธุ์หลงลับแล. บทความวิจัย ระดับชาติ
3 2558 การติดผลและลักษณะของทุเรียนที่เกิดจากการผสมเกสรในจังหวัดอุตรดิตถ์ บทความวิจัย ระดับชาติ
4 2558 ความมีชีวิตและการเก็บรักษาละอองเรณูทุเรียนที่ปลูกในจังหวัดอุตรดิตถ์ บทความวิจัย ระดับชาติ
5 2556 สัณฐานวิทยาและสัณฐานวิทยาเรณูของทุเรียนพันธุ์หลงลับแล บทความวิจัย ระดับชาติ
6 2556 การศึกษารูปแบบไอโซไซม์ของทุเรียนหลงลับแลที่ปลูกในจังหวัดอุตรดิตถ์ บทความวิจัย ระดับชาติ
7 2561 ความพร้อมของอาคารสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก และสิ่งแวดล้อมในการจัดการเรียนการสอนการฝึกหัดครูเกษตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ บทความวิจัย ระดับชาติ