เอกสารตีพิมพ์

เอกสารตีพิมพ์

ปีที่ตีพิมพ์ ชื่อเรื่อง ประเภทเอกสาร ระดับการตีพิมพ์
1 2562 ทดสอบ บทความวิจัย ระดับชาติ
2 2558 การเจริญและพัฒนาการของดอกทุเรียนพันธุ์หลงลับแล. บทความวิจัย ระดับชาติ
3 2558 การติดผลและลักษณะของทุเรียนที่เกิดจากการผสมเกสรในจังหวัดอุตรดิตถ์ บทความวิจัย ระดับชาติ
4 2558 ความมีชีวิตและการเก็บรักษาละอองเรณูทุเรียนที่ปลูกในจังหวัดอุตรดิตถ์ บทความวิจัย ระดับชาติ
5 2556 สัณฐานวิทยาและสัณฐานวิทยาเรณูของทุเรียนพันธุ์หลงลับแล บทความวิจัย ระดับชาติ
6 2556 การศึกษารูปแบบไอโซไซม์ของทุเรียนหลงลับแลที่ปลูกในจังหวัดอุตรดิตถ์ บทความวิจัย ระดับชาติ
7 2561 ความพร้อมของอาคารสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก และสิ่งแวดล้อมในการจัดการเรียนการสอนการฝึกหัดครูเกษตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ บทความวิจัย ระดับชาติ
8 2009 The Diversity and Distribution of Terrestrial Earthworms in Sakaerat Environmental Research Station and Adjacent Areas, Nakhon Ratchasima, Thailand. บทความวิจัย ระดับนานาชาติ
9 2016 The Diversity of Terrestrial Earthworms in Phu Soi Dao National Park and Adjacent Areas, Thailand บทความวิจัย ระดับนานาชาติ
10 2019 ความหลากหลายทางชีวภาพของไส้เดือนดินในจังหวัดลพบุรีที่มีศักยภาพในการผลิตปุ๋ยหมัก มูลไส้เดือนจากผักตบชวา บทความวิจัย ระดับชาติ
11 2562 การสำรวจพืชวงศ์ขิงข่าและเครือญาติ ไลเคน สัตว์มีกระดูกสันหลัง และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง บางชนิด ในพื้นที่ปกปักทรัพยากร อพ.สธ. – กฟผ. เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ บทความวิจัย ระดับชาติ