เอกสารตีพิมพ์

เอกสารตีพิมพ์

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทเอกสาร บทความวิจัย
ชื่อบทความ The Diversity of Terrestrial Earthworms in Phu Soi Dao National Park and Adjacent Areas, Thailand
ปีที่ตีพิมพ์ 2016
จัดทำโดย พัฒนา สมนิยาม
วารสารหรือหนังสือที่ตีพิมพ์ URU International Conference on Science and Technology 2016
สถานที่ตีพิมพ์ Uttaradit Rajabhat University, Thailand
เลขหน้า 46-52
เกณฑ์มาตรฐาน บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ( 0.2 คะแนน )
แหล่งฐานข้อมูล TCI

เอกสารประกอบ

  • The Diversity of Terrestrial Earthworms in Phu Soi Dao National Park and Adjacent Areas, Thailand View