เอกสารตีพิมพ์

เอกสารตีพิมพ์

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทเอกสาร บทความวิจัย
ชื่อบทความ ความหลากหลายทางชีวภาพของไส้เดือนดินในจังหวัดลพบุรีที่มีศักยภาพในการผลิตปุ๋ยหมัก มูลไส้เดือนจากผักตบชวา
ปีที่ตีพิมพ์ 2019
จัดทำโดย พัฒนา สมนิยาม
วารสารหรือหนังสือที่ตีพิมพ์ การประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”
สถานที่ตีพิมพ์ สวนสุนันทา กรุงเทพ
เลขหน้า 256
เกณฑ์มาตรฐาน บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ( 0.2 คะแนน )
แหล่งฐานข้อมูล TCI

เอกสารประกอบ