เอกสารตีพิมพ์

เอกสารตีพิมพ์

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทเอกสาร บทความวิจัย
ชื่อบทความ ทดสอบ
ปีที่ตีพิมพ์ 2562
จัดทำโดย ชลัช แย้มชื่น
วารสารหรือหนังสือที่ตีพิมพ์ มรอ
สถานที่ตีพิมพ์
เลขหน้า
เกณฑ์มาตรฐาน บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ( 0.1 คะแนน )
แหล่งฐานข้อมูล TCI

เอกสารประกอบ