เอกสารตีพิมพ์

เอกสารตีพิมพ์

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทเอกสาร บทความวิจัย
ชื่อบทความ การติดผลและลักษณะของทุเรียนที่เกิดจากการผสมเกสรในจังหวัดอุตรดิตถ์
ปีที่ตีพิมพ์ 2558
จัดทำโดย พิชัย ใจกล้า
วารสารหรือหนังสือที่ตีพิมพ์ วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
สถานที่ตีพิมพ์ พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขหน้า 29-37
เกณฑ์มาตรฐาน บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ( 0.1 คะแนน )
แหล่งฐานข้อมูล TCI

เอกสารประกอบ

  • การติดผลและลักษณะของทุเรียนที่เกิดจากการผสมเกสรในจังหวัดอุตรดิตถ์ View