เอกสารตีพิมพ์

เอกสารตีพิมพ์

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทเอกสาร บทความวิจัย
ชื่อบทความ ความมีชีวิตและการเก็บรักษาละอองเรณูทุเรียนที่ปลูกในจังหวัดอุตรดิตถ์
ปีที่ตีพิมพ์ 2558
จัดทำโดย พิชัย ใจกล้า
วารสารหรือหนังสือที่ตีพิมพ์ วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง
สถานที่ตีพิมพ์ พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขหน้า 89-99
เกณฑ์มาตรฐาน บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ( 0.1 คะแนน )
แหล่งฐานข้อมูล TCI

เอกสารประกอบ

  • ความมีชีวิตและการเก็บรักษาละอองเรณูทุเรียนที่ปลูกในจังหวัดอุตรดิตถ์ View