เอกสารตีพิมพ์

เอกสารตีพิมพ์

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทเอกสาร บทความวิจัย
ชื่อบทความ สัณฐานวิทยาและสัณฐานวิทยาเรณูของทุเรียนพันธุ์หลงลับแล
ปีที่ตีพิมพ์ 2556
จัดทำโดย พิชัย ใจกล้า
วารสารหรือหนังสือที่ตีพิมพ์ วารสารเกษตร
สถานที่ตีพิมพ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เลขหน้า 187-194
เกณฑ์มาตรฐาน บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ( 0.1 คะแนน )
แหล่งฐานข้อมูล TCI

เอกสารประกอบ

  • สัณฐานวิทยาและสัณฐานวิทยาเรณูของทุเรียนพันธุ์หลงลับแล View