เอกสารตีพิมพ์

เอกสารตีพิมพ์

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทเอกสาร บทความวิจัย
ชื่อบทความ ความพร้อมของอาคารสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก และสิ่งแวดล้อมในการจัดการเรียนการสอนการฝึกหัดครูเกษตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ปีที่ตีพิมพ์ 2561
จัดทำโดย ปริญญา บัญญัติ
วารสารหรือหนังสือที่ตีพิมพ์ รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏอุตรดิตถ์วิจัย 2561
สถานที่ตีพิมพ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เลขหน้า 336-346
เกณฑ์มาตรฐาน บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ( 0.2 คะแนน )
แหล่งฐานข้อมูล TCI

เอกสารประกอบ

  • ความพร้อมของอาคารสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก และสิ่งแวดล้อมในการจัดการเรียนการสอนการฝึกหัดครูเกษตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ View