เอกสารตีพิมพ์

เอกสารตีพิมพ์

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทเอกสาร บทความวิจัย
ชื่อบทความ The Diversity and Distribution of Terrestrial Earthworms in Sakaerat Environmental Research Station and Adjacent Areas, Nakhon Ratchasima, Thailand.
ปีที่ตีพิมพ์ 2009
จัดทำโดย พัฒนา สมนิยาม
วารสารหรือหนังสือที่ตีพิมพ์ World Applied Sciences Journal.
สถานที่ตีพิมพ์
เลขหน้า 6 (2): 221-226.
เกณฑ์มาตรฐาน บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ( 0.1 คะแนน )
แหล่งฐานข้อมูล TCI

เอกสารประกอบ

  • The Diversity and Distribution of Terrestrial Earthworms in Sakaerat Environmental Research Station and Adjacent Areas, Nakhon Ratchasima, Thailand. View