ข้อมูลนักวิจัย

รายชื่อนักวิจัย

# ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชา
พจนีย์ แสงมณี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ดรุณี นาคเสวี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ชวลิต รักษาริกรณ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
เจษฎา มิ่งฉาย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
วรรณกนก เขื่อนสุข หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
นันทา เป็งเนตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
กมลสร ลิ้มสมมุติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
วิมลฉัตร สมนิยาม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
พิชัย ใจกล้า หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ณัฏฐ์ ผลพฤกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ธนทัต สุนทรานนท์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ปิยวรรณ ปาลาศ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ปริญญา บัญญัติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ภูมิพัฒน์ พัทดิพันธ์ปรีดา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
พัฒนา สมนิยาม หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
วราภรณ์ ภู่ภักดิพันธ์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
วิภา ประพินอักษร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร