ข้อมูลนักวิจัย

รายละเอียดของนักวิจัย

ข้อมูลทั่วไป

  • ชื่อภาษาอังกฤษ Phichai Chaikla
  • ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
  • Address คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
  • Mobile 081-2809398
  • Email pchaikla@hotmail.com

Social

ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา ปี พ.ศ. ปริญญา สาขา คณะ สถาบันการศึกษา/มหาวิทยาลัย last update
ปริญญาเอก 2555 พืชสวน วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 11 ก.พ. 2563 20:44
ปริญญาโท 2546 เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 11 ก.พ. 2563 20:45
ปริญญาตรี 2544 เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 11 ก.พ. 2563 20:45

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ตำแหน่งงงาน สถานที่ last update
9/02/2547 - ปัจจุบัน อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 11 ก.พ. 2563 20:45

ความชำนาญเชี่ยวชาญ

พืชสวน พันธุกรรมพืช