ข้อมูลนักวิจัย

รายละเอียดของนักวิจัย

ข้อมูลทั่วไป

  • ชื่อภาษาอังกฤษ Parinya Banyat
  • ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
  • Address คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
  • Mobile 095-6374958
  • Email parinya.ban@uru.ac.th

Social

ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา ปี พ.ศ. ปริญญา สาขา คณะ สถาบันการศึกษา/มหาวิทยาลัย last update
ปริญญาโท 2549 ครุศาสตรมหาบัณฑิต วิจัยและประเมินผลการศึกษา ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 13 มี.ค. 2563 20:59
ปริญญาตรี 2532 วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการเกษตร ภาควิชาเกษตรศาสตร์ วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์ 14 เม.ย. 2563 10:32
ปริญญาตรี 2540 ครุศาสตรบัณฑิต การประถมศึกษา ครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏอุตรดิคถ์ 14 เม.ย. 2563 10:33

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ตำแหน่งงงาน สถานที่ last update
2560 - ปัจจุบัน อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 13 มี.ค. 2563 21:02
2540 - 2560 ครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 14 เม.ย. 2563 10:36
2535 - 2540 เจ้าหน้าที่ธุรการสำนักวางแผนและพัฒนา สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ 14 เม.ย. 2563 10:38

ความชำนาญเชี่ยวชาญ