ข้อมูลนักวิจัย

รายละเอียดของนักวิจัย

ข้อมูลทั่วไป

  • ชื่อภาษาอังกฤษ Pattana Somniyam
  • ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ ดร.
  • Address คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
  • Mobile 0966651200
  • Email psomniyam@hotmail.com

Social

ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา ปี พ.ศ. ปริญญา สาขา คณะ สถาบันการศึกษา/มหาวิทยาลัย last update
ปริญญาเอก 2552 วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม (วท.ด. ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม) สำนักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 15 เม.ย. 2563 10:35
ปริญญาโท 2540 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม. ครุศาสตร์เกษตร) สาขาครุศาสตร์เกษตร(วท.ม. ครุศาสตร์เกษตร) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 15 เม.ย. 2563 10:38
ปริญญาตรี 2536 ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาครุศาสตร์เกษตร (คอ.บ. ครุศาสตร์เกษตร-เทคโนโลยีการผลิตพืช) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 15 เม.ย. 2563 10:39

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ตำแหน่งงงาน สถานที่ last update
2540 - ปัจจุบัน อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 15 เม.ย. 2563 11:47

ความชำนาญเชี่ยวชาญ

ความหลากหลายของชนิดไส้เดือน ในระบบนิเวศ
การจัดจำแนกไส้เดือน
การใช้ประโยชน์จากไส้เดือนเพื่อการเกษตร