ข้อมูลนักวิจัย

รายละเอียดของนักวิจัย

ข้อมูลทั่วไป

  • ชื่อภาษาอังกฤษ Chawalit Raksarikron
  • ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
  • Address คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
  • Mobile 087-2086970
  • Email chawali7@gmail.com

Social

ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา ปี พ.ศ. ปริญญา สาขา คณะ สถาบันการศึกษา/มหาวิทยาลัย last update
ปริญญาตรี 2553 วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เกษตรศาสตร์) การจัดการทรัพยากรดิน เกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางการเกษตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 14 เม.ย. 2563 11:32
ปริญญาโท 2555 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเกษตร) การจัดการทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อมทางการเกษตร เกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางการเกษตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 14 เม.ย. 2563 11:31

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ตำแหน่งงงาน สถานที่ last update
2557 - ปัจจุบัน อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 14 เม.ย. 2563 11:33

ความชำนาญเชี่ยวชาญ

1. การจัดการทรัพยากรดิน และสิ่งแวดล้อมทางการเกษตร
2. เทคโนโลยีปุ๋ย