ข้อมูลนักวิจัย

รายละเอียดของนักวิจัย

ข้อมูลทั่วไป

  • ชื่อภาษาอังกฤษ Chedsada Mingchai
  • ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
  • Address คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
  • Mobile 081-8871448
  • Email chedsada@yahoo.com

Social

ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา ปี พ.ศ. ปริญญา สาขา คณะ สถาบันการศึกษา/มหาวิทยาลัย last update
ปริญญาตรี 2534 ส่งเสริมการเกษตร ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์บัณฑิต (สส.บ.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 18 ธ.ค. 2562 10:04
ปริญญาโท 2537 ส่งเสริมการเกษตร /พัฒนาสังคมเกษตร เทคโนโลยีการเกษตรมหาบัณฑิต (ทษ.ม.) / คณะบริหารธุรกิจการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ เชียงใหม่ 18 ธ.ค. 2562 10:08
ปริญญาเอก 2552 บริหารศาสตร์ (การบริหารการเกษตรและทรัพยากร) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) / วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ 18 ธ.ค. 2562 10:09

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ตำแหน่งงงาน สถานที่ last update
16/07/2530 - 01/06/2541 สัตวแพทย์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 18 ธ.ค. 2562 10:11
02/06/2541 - 20/12/2548 อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 18 ธ.ค. 2562 10:13
21/12/2548 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 18 ธ.ค. 2562 10:14

ความชำนาญเชี่ยวชาญ

การวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่, พลังงานทางเลือกสำหรับชุมชน