ผลงานวิจัย

ผลงานวิจัย

# ชื่องานวิจัย ระยะเวลานำเนินการ แหล่งทุน สถานะงานวิจัย
1 ทดสอบระบบการทำงาน 1 มกราคม 2562 - 30 มีนาคม 2562 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) งานวิจัยทำสำเร็จ
2 ประสิทธิผลของมาตรการควบคุมโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีกจังหวัดอุตรดิตถ์ มกราคม 2551 -ธันวาคม 2552 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) งานวิจัยทำสำเร็จ
3 รูปแบบการบริหารจัดการสัตว์และแมลงศัตรูพืชในระบบการปลูกทุเรียนในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ตุลาคม 2559-กันยายน 2560 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) งานวิจัยทำสำเร็จ
4 รูปแบบที่เหมาะสมสำหรับการจัดการผีเสื้อหนอนเจาะเมล็ดทุเรียน ในจังหวัดอุตรดิตถ์ ตุลาคม 2558-กันยายน 2559 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) งานวิจัยทำสำเร็จ
5 การศึกษาความหลากหลายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองของภาคเหนือตอนล่างเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาเชิงคุณค่าทางสังคมและเศรษฐกิจสู่ความยั่งยืน : กรณีศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ ตุลาคม 2558-กันยายน 2559 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) งานวิจัยทำสำเร็จ
6 การผสมพันธุ์ทุเรียนข้ามชนิดในระบบวนเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ ตุลาคม 2557-กันยายน 2558 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) งานวิจัยทำสำเร็จ
7 ลักษณะและการพัฒนาพันธุ์ทุเรียนจังหวัดอุตรดิตถ์ ตุลาคม 2554-กันยายน 2555 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) งานวิจัยทำสำเร็จ
8 การสำรวจสัตว์มีกระดูกสันหลังและไม่มีกระดูกสันหลังและคุณสมบัติของดิน ในพื้นที่ปกปักทรัพยากร อพสธ-ขกฝผ เขื่อนสิรินธร ธันวาคม 2561 ถึง กันยายน 2562 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) งานวิจัยทำสำเร็จ
9 การสารวจพืชวงศ์ขิงข่าและเครือญาติ ไลเคน สัตว์มีกระดูกสันหลัง และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังบางชนิดในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ๒๐ - ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึง กันยายน 2560 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) งานวิจัยทำสำเร็จ