ผลงานวิจัย

ผลงานวิจัย

ข้อมูลทั่วไป

ชื่องานวิจัย การสำรวจสัตว์มีกระดูกสันหลังและไม่มีกระดูกสันหลังและคุณสมบัติของดิน ในพื้นที่ปกปักทรัพยากร อพสธ-ขกฝผ เขื่อนสิรินธร
เจ้าของผลงาน
ระยะเวลา ธันวาคม 2561 ถึง กันยายน 2562
แหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
งบประมาณ -
คำสำคัญ }
วัตถุประสงค์ }
สถานะงานวิจัย งานวิจัยทำสำเร็จ