ผลงานวิจัย

ผลงานวิจัย

ข้อมูลทั่วไป

ชื่องานวิจัย การสารวจพืชวงศ์ขิงข่าและเครือญาติ ไลเคน สัตว์มีกระดูกสันหลัง และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังบางชนิดในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
เจ้าของผลงาน
ระยะเวลา ๒๐ - ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึง กันยายน 2560
แหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
งบประมาณ
คำสำคัญ }
วัตถุประสงค์ }
สถานะงานวิจัย งานวิจัยทำสำเร็จ