ผลงานวิจัย

ผลงานวิจัย

ข้อมูลทั่วไป

ชื่องานวิจัย ทดสอบระบบการทำงาน
เจ้าของผลงาน
ระยะเวลา 1 มกราคม 2562 - 30 มีนาคม 2562
แหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
งบประมาณ
คำสำคัญ }
วัตถุประสงค์ }
สถานะงานวิจัย งานวิจัยทำสำเร็จ