ผลงานวิจัย

ผลงานวิจัย

ข้อมูลทั่วไป

ชื่องานวิจัย ประสิทธิผลของมาตรการควบคุมโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีกจังหวัดอุตรดิตถ์
เจ้าของผลงาน เจษฎา มิ่งฉาย (หัวหน้าโครงการ : 60)
กมลสร ลิ้มสมมุติ (ผู้ร่วมโครงการ : 40)
ระยะเวลา มกราคม 2551 -ธันวาคม 2552
แหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
งบประมาณ 350,000
คำสำคัญ H5N1 ไข้หวัดนก สัตว์ปีก}
วัตถุประสงค์ 1.กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
2. ขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขข}
สถานะงานวิจัย งานวิจัยทำสำเร็จ