ผลงานวิจัย

ผลงานวิจัย

ข้อมูลทั่วไป

ชื่องานวิจัย รูปแบบการบริหารจัดการสัตว์และแมลงศัตรูพืชในระบบการปลูกทุเรียนในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์
เจ้าของผลงาน พิชัย ใจกล้า (หัวหน้าโครงการ : 70)
ระยะเวลา ตุลาคม 2559-กันยายน 2560
แหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
งบประมาณ 200,000
คำสำคัญ ทุเรียน ชุดกับดักแสงไฟ แมลง วนเกษตร สวนเชิงเดี่ยว}
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาชนิดของแมลงในสภาพสวนทุเรียนเชิงเดี่ยวและสวนระบบวนเกษตร
2. เพื่อศึกษาลักษณะการวางไข่ของผีเสื้อหนอนเจาะเมล็ดทุเรียน
3. เพื่อศึกษาลักษณะนิเวศวิทยาช่วงการระบาดของผีเสื้อหนอนเจาะเมล็ดทุเรียน}
สถานะงานวิจัย งานวิจัยทำสำเร็จ