ผลงานวิจัย

ผลงานวิจัย

ข้อมูลทั่วไป

ชื่องานวิจัย การศึกษาความหลากหลายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองของภาคเหนือตอนล่างเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาเชิงคุณค่าทางสังคมและเศรษฐกิจสู่ความยั่งยืน : กรณีศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์
เจ้าของผลงาน พิชัย ใจกล้า (หัวหน้าโครงการ : 60)
ระยะเวลา ตุลาคม 2558-กันยายน 2559
แหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
งบประมาณ 1,280,000
คำสำคัญ ข้าวพื้นเมือง การอนุรักษ์ สัณฐานวิทยาเมล็ดข้าว การเจริญเติบโต สำรวจ สมบัติของดิน ฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ข้าวพื้นเมือง ข้าวพื้นเมืองในมิติทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และภูมิปัญญา}
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสำรวจและรวบรวมพันธุ์ข้าวพื้นเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์
2. เพื่อศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาและการเจริญเติบโตของข้าวพื้นเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์
3. เพื่อศึกษาเชิงนิเวศวิทยาและสมบัติของดินในพื้นที่ปลูกข้าวพื้นเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์
4. เพื่อจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) ของข้าวพื้นเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์
5. เพื่อศึกษาด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์ของข้าวพื้นเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์}
สถานะงานวิจัย งานวิจัยทำสำเร็จ