ผลงานวิจัย

ผลงานวิจัย

ข้อมูลทั่วไป

ชื่องานวิจัย การผสมพันธุ์ทุเรียนข้ามชนิดในระบบวนเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์
เจ้าของผลงาน พิชัย ใจกล้า (หัวหน้าโครงการ : 60)
ระยะเวลา ตุลาคม 2557-กันยายน 2558
แหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
งบประมาณ 575,000
คำสำคัญ การผสมเกสร พัฒนาการของดอก อุตรดิตถ์}
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาพัฒนาการของดอกทุเรียนพันธุ์หลงลับแล
2. เพื่อศึกษาลักษณะ การงอก และความมีชีวิตของละอองเรณูทุเรียน
3. เพื่อศึกษาการผสมเกสรข้ามชนิดพันธุ์ และการเจริญเติบโตของผลทุเรียนที่เกิดจากการผสมเกสรระหว่างพันธุ์
4. เพื่อศึกษาลักษณะคุณภาพภายนอก สมบัติทางกายภาพ ส่วนประกอบทางเคมี การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาและชีวเคมี และคุณค่าทางโภชนาการของผลทุเรียนที่เกิดจากการผสมพันธุ์}
สถานะงานวิจัย งานวิจัยทำสำเร็จ