ผลงานวิจัย

ผลงานวิจัย

ข้อมูลทั่วไป

ชื่องานวิจัย ลักษณะและการพัฒนาพันธุ์ทุเรียนจังหวัดอุตรดิตถ์
เจ้าของผลงาน พิชัย ใจกล้า (หัวหน้าโครงการ : 100)
ระยะเวลา ตุลาคม 2554-กันยายน 2555
แหล่งทุน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
งบประมาณ 212,000
คำสำคัญ การถ่ายเรณู ทุเรียน ละอองเรณู ลักษณะทางสัณฐานวิทยา}
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาลักษณะของการงอกเกสรเพศผู้พันธุ์หลงลับแล พันธุ์หลินลับแล และพันธุ์หมอนทอง
2. เพื่อศึกษาการเจริญเติบโตของผลที่เกิดจากการผสมเกสรระหว่างพันธุ์หลงลับแล พันธุ์หลินลับแล และพันธุ์หมอนทอง
3. เพื่อศึกษาลักษณะคุณภาพภายนอกและภายใน ของผลทุเรียนที่เกิดจากการผสมเกสร
4. เพื่อศึกษาและรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการผลิตลูกผสมของทุเรียนในจังหวัดอุตรดิตถ์}
สถานะงานวิจัย งานวิจัยทำสำเร็จ