บริการวิชาการ

บริการวิชาการ

# ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานที่สนับสนุน
1 ชุดกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ บ้านบุญแจ่ม มรอ.
2 เทคนิคการปลูกเมล่อนไฮโดรโปนิกส์ระบบน้ำนิ่ง กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1
โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 อ. ท่าปลา จ. อุตรดิตถ์
มรอ.
3 การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้การผลิตมะม่วงหิมพานต์สำหรับโรงเรียนในจังหวัดน่าน โรงเรียนน่านนคร
ตำบลภูเพียง จังหวัดน่าน
มรอ.
4 การเสริมทักษะในการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรในโรงเรียนเพื่อความเป็นครูเกษตรศาสตร์มืออาชีพ นักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มรอ.