• คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ :: AGGIE URU
  • 0-5581-7700 ต่อ 1
บุคลากรสายสนับสนุน
บุคลากรสายวิชาการ
หน่วยจัดการงานวิจัย
หลักสูตรที่คณะเปิดสอน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ผลิตบัณฑฺิตให้มีความรู้ ความสามารถทางการเกษตร มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อพัฒนาวิชาชีพด้านการเกษตร พัฒนาท้องถิ่นและประเทศ
รายละเอียด

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

พื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารและมีความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานแห่งคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ
รายละเอียด

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
จดหมายข่าว
รัตนพฤกษ์สาร คณะเกษตรศาสตร์
รัตนพฤกษ์สาร คณะเกษตรศาสตร์
รัตนพฤกษ์สาร คณะเกษตรศาสตร์
รัตนพฤกษ์สาร คณะเกษตรศาสตร์
รัตนพฤกษ์สาร คณะเกษตรศาสตร์
ข่าวประชาสัมพันธ์