• คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ :: AGGIE URU
  • 0-5581-7700 ต่อ 1
เกี่ยวกับคณะ
ประวัติความเป็นมาของคณะเกษตรศาสตร์

การเรียนการสอนสาขาวิชาเกษตรกรรมเริ่มดำเนินการครั้งแรกพร้อมกับการจัดตั้งสถาบัน (วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2479) แต่เดิมเรียกว่า “โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดอุตรดิตถ์” วิชาเกษตรกรรมได้ถูกบรรจุเป็นวิชาพื้นฐานแก่นักศึกษาทุกคน และการจัดการศึกษาสายเกษตรศาสตร์มีการวิวัฒนาการด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง กล่าวคือ

พ.ศ. 2498 ยกฐานะเป็น “ หมวดวิชาเกษตรกรรม ”
พ.ศ. 2511 มีการยกฐานะเป็น “ ภาควิชาเกษตรศาสตร์ ”
พ.ศ. 2521 เปิดสอนหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์
พ.ศ. 2526 เปิดสอนหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาพืชศาสตร์ พ.ศ. 2530 เปิดสอนหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการเกษตร
พ.ศ. 2536 เปิดสอนหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
พ.ศ. 2540 เปิดสอนหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์
พ.ศ. 2544 คณะเกษตรศาสตร์ ได้รับความเห็นชอบจากมติคณะคณะกรรมการสภาประจำสถาบันในการประชุมครั้ง2/2544 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2544 ให้จัดตั้งเป็นหน่วยงานระดับคณะ และประกาศเป็นคณะเกษตรศาสตร์และสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2544 ดำเนินการจัดการศึกษาอยู่ที่คณะเกษตรศาสตร์ (บ้านหมอนไม้ ) หมู่ที่ 3 บ้านหมอนไม้ ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ มีพื้นที่รวม 92 ไร่ 2 งาน 8 ตารางวาและแบ่งการบริหารจัดการด้านวิชาการออกเป็น 1 สำนักงาน คือสำนักงานคณบดี และมีการจัดการศึกษาใน 3 โปรแกรมวิชา คือ
* โปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์
* โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
* โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

พ.ศ. 2548 มีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยสถาบันราชภัฏ โดยการออกประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 แทนพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 กระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวง จัดตั้งคณะเกษตรศาสตร์เป็นส่วนราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตามประกาศ ลงวันที่ 8 มีนาคม 2548 และมีโปรแกรมวิชา 1โปรแกรม คือโปรแกรมวิชาเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ประกอบด้วย 3 หลักสูตรสาขาวิชา คือ
* หลักสูตรสาขาวิชาเกษตรศาสตร์
* หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
* หลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศการเกษตร

พ .ศ . 2548 มีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยสถาบันราชภัฏ โดยการออกประกาศใช้ พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 แทนพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 กระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวง จัดตั้งคณะเกษตรศาสตร์เป็นส่วนราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตามประกาศ ลงวันที่ 8 มีนาคม 2548 และมีโปรแกรมวิชา 1 โปรแกรม คือโปรแกรมวิชาเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรประกอบด้วย 3 หลักสูตรสาขาวิชา คือ
* หลักสูตรสาขาวิชาเกษตรศาสตร์
* หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
* หลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศการเกษตร

พ.ศ. 2548 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ได้ปรับปรุงหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2548 โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในการประชุมครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2549
พ.ศ. 2549 สภามหาวิทยาลัยมีมติให้จัดตั้งสำนักงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นหน่วยงานภายในคณะเทียบเท่ากองในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 11/2549
พ .ศ. 2552 คณะเกษตรศาสตร์ได้ปิดหลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศการเกษตร โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในการประชุมครั้งที่ 10/2552 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2552
พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยได้กำหนดข้อบังคับว่าด้วยการจัดตั้งภาควิชา พ .ศ. 2553 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง การจัดตั้งภาควิชา ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2553 กำหนดให้มีการจัดตั้งภาควิชาในคณะเกษตรศาสตร์ จำนวน 1 ภาควิชา คือ ภาควิชาเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประกอบด้วย 2 หลักสูตรสาขาวิชา คือ หลักสูตรสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และ หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
พ .ศ. 2554 ทำการปรับปรุงหลักสูตรให้เข้าสู่กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ(TQF) ที่อนุมัติโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2554