• คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ :: AGGIE URU
  • 0-5581-7700 ต่อ 1
เกี่ยวกับคณะ
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์

ปรัชญา

พัฒนาคน พัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประเทศยั่งยืน

วิสัยทัศน์

คณะเกษตรศาสตร์ผลิตบัณฑิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ให้มีคุณภาพและคุณธรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

1.ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางด้านเกษตรศาสตร์และอุตสาหกรรมเกษตร และมีความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานแห่งคุณธรรมและจริยธรรม
2.ส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาการด้านเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรให้บูรณาการการเรียนการสอนและเชื่อมโยงชุมชนในท้องถิ่น
3. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั้งยืน และส่งเสริมพื้นที่สีเขียว
4. การน้อมนำโครงการพระราชดำริ บูรณาการ การเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและสังคม
5. การบริหารจัดการ พัฒนาระบบการบริหารด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

วัตถุประสงค์

1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ด้านการเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร นำความรู้ไปใช้ในการทำงานและการศึกษาต่อ เป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคม
2. เพื่อผลิตผลงานวิจัย มีประโยชน์ต่อการเรียนการสอน ชุมชน ท้องถิ่น การพัฒนาเศรษฐกิจสังคม และการสร้างขีดความสามารถแข่งขันของประเทศ
3. เพื่อให้ชุมชน ท้องถิ่น ได้รับการบริการทางวิชาการที่มีคุณภาพจากศักยภาพของทรัพยากรบุคคลผลงานวิจัยของคณะเกษตรศาสตร์ และการบูรณาการร่วมกับท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
4. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั้งยืน
5. เพื่อสนองโครงการพระราชดำริ ส่งเสริมบุคลากรบูรณาการโครงการพระราชดำริ สอน วิจัย บริการวิชาการ
6. เพื่อให้คณะเกษตรศาสตร์มีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ มีระบบการบริหารที่ดี มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ
7. เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรทุกด้านอย่างเหมาะสมและสามารถพึ่งตนเองได้
8. เพื่อให้คณะเกษตรศาสตร์เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เกษตร เป็นที่ยอมรับภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย