• คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ :: AGGIE URU
  • 0-5581-7700 ต่อ 1
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
โครงสร้างหลักสูตร
ปรัชญา

ผลิตบัณฑฺิตให้มีความรู้ ความสามารถทางการเกษตร มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อพัฒนาวิชาชีพด้านการเกษตร พัฒนาท้องถิ่นและประเทศ

วิสัยทัศน์

ผลิตบัณฑิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพและคุณธรรมเพื่อะฒนาท้องถิ่น สังคม

พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ให้มีความรู้ตามคุณลักษณะที่กำหนดของสาขาวิชา
2.ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาการด้านเกษตรศาสตร์ให้สอดคล้องและเชื่อมโยง ภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.ให้บริการวิชาการด้านเกษตรศาสตร์ให้แก่หน่วยงานและชุมชนในท้องถิ่น
4.ส่งเสริมและพัฒนา งานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตด้านการเกษตรของชุมชนและท้องถิ่น

เป้าประสงค์

1.คนในท้องถิ่นและในเขตพื้นที่ให้บริการการศึกษา ได้รับโอกาสในการเข้าศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 ของนักศึกษาของหลักสูตร
2.บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา มีความรู้ความสามารถทางวิชการ และมีความเชี่ยวชาญในทักษะวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ตรงตามความต้องการของท้องถิ่นและประเทศ
3.ชุมชนและท้องถิ่นมีศักยภาพในการแข่งขันด้านเกษตรและอุสาหกรรมเกษตรเพิ่มขึ้น จากการนำผลงานวิจัยไปพัฒนาองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ ผ่านการบริการวิชาการ
4.หลักสูตรสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ร่วมกับชุมชนและท้องถิ่น ในการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมและยั่งยืน รวมทั้งการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
5.หลักสูตรสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ นำศาสตร์ด้านการบริหารจัดการมาใช้ในการพัฒนาองค์การ บนความโปร่งใส และมีผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจน