• คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ :: AGGIE URU
  • 0-5581-7700 ต่อ 1
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
โครงสร้างหลักสูตร
ปรัชญา

พื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารและมีความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานแห่งคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ

วิสัยทัศน์

เพื่อผลิตบัณฑิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพและคุณธรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

พันธกิจ

1.ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ตามคุณลักษณะที่กำหนดของสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
2.ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารให้สอดคล้องและเชื่อมโยงภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.ให้บริการวิชาการด้านอุตสาหกรรมเกษตรให้แก่หน่วยงานและชุมชนในท้องถิ่น
4.ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม