• คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ :: AGGIE URU
  • 0-5581-7700 ต่อ 1
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์
รองคณบดีคณะเกษตรศาสตร์
รองคณบดีคณะเกษตรศาสตร์
รองคณบดีคณะเกษตรศาสตร์
ประธานหลักสูตรเกษตรศาสตร์
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ประธานหลักสูตรเกษตรศาสตร์ (คบ.เกษตร)
(หลักสูตรร่วมคณะครุศาสตร์)
หัวหน้าหน่วยจัดการงานวิจัย
ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณบดี
บุคลากรสายสนับสนุน
บุคลากรสายวิชาการ
หน่วยจัดการงานวิจัย