• คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ :: AGGIE URU
  • 0-5581-7700 ต่อ 1
บุคคลากร
นักวิชาการ
นักวิชาการวิชาการพัสดุ
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
บรรณารักษ์
นักวิชาการวิชาการเกษตร
นักวิชาการวิชาการศึกษา
นักวิชาการวิชาการประกันคุณภาพการศึกษา
นักวิชาการวิชาการเกษตร