• คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ :: AGGIE URU
  • 0-5581-7700 ต่อ 1
อาจารย์ประจำหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
อาจารย์ ดร.พจนีย์ แสงมณี
ประธานหลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา มิ่งฉาย
กรรมการหลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชัย ใจกล้า
กรรมการหลักสูตร
อาจารย์ ดร.วิมลฉัตร สมนิยาม
กรรมการหลักสูตร
อาจารย์ ดร.ภูมิพัฒน์ พัทดิพันธ์
กรรมการหลักสูตร
อาจารย์ชวลิต รักษาริกรณ์
กรรมการหลักสูตร